Sửa lỗi:

  1. Các lỗi lặp lại giao dịch tại các ví blockchain Solana
  2. Không sử dụng được filter khi chưa đăng nhập
  3. Các lỗi liên quan đến hiển thị dữ liệu

Tối ưu:

  1. Mở màn hình “Shark-wallet” cho mọi user truy cập
  2. Thêm hiện thị thông báo cho người dùng
  3. Bổ sung tên token trên chart
  4. Bổ sung thêm nhiều ví Shark trăm triệu đô
  5. Nay có thể copy URl của dữ liệu trên Sharkscan