1. Dự Án X Có Được Nhiều Shark Đầu Tư Không?

Check xem coin X có đang nằm trên nền tảng ETH hoặc BSC không. Nếu có, dùng tính năng ĐIỂM CHUNG ĐẦU TƯ để xem các shark có đang đầu tư vào coin X không, cụ thể là bao nhiêu shark và % coin X trong danh mục đầu tư như thế nào.

Ví dụ: Tra cứu dự án ETH trên nền tảng Binance Smart Chain qua tính năng ĐIỂM CHUNG ĐẦU TƯ, ta thấy có tổng cộng 2109 Shark trên hệ thống đầu tư vào dự án này. Số lượng, giá trị và phần trăm ETH trong danh mục cũng được liệt kê chi tiết.

Powered by BetterDocs