3. Điều Khoản Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”, “Điều khoản dịch vụ”) trước khi sử dụng các trang web Sharkscan, bao gồm https://app.sharkscan.io/ và tất cả các miền phụ khác, (“Dịch vụ”) do Shark Capital công ty cổ phần điều hành. Một công ty được thành lập tại Việt Nam.

 

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.

 

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như hiện trạng” và “như hiện có”. Chúng tôi khước từ rõ ràng và quý vị từ bỏ, tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngầm định về tính thương mại, tính phù hợp về công dụng của sản phẩm, tiêu đề và sự không vi phạm đối với Dịch vụ, bao gồm cả thông tin, nội dung và các vật liệu có trong đó.

 

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG

Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ theo luật và quy định hiện hành và phù hợp với các Điều khoản này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi sử dụng Dịch vụ. Bạn không được:

Sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, cấp phép, hiển thị công khai hoặc tiết lộ Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

Chia sẻ, biên dịch lại, dịch ngược, tháo rời, đảo ngược thiết kế hoặc tạo hoặc phân phối bất kỳ hình thức nào khác hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ Dịch vụ;

Sử dụng Dịch vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo bất kỳ cách nào có thể khiến Dịch vụ được sử dụng để: được bên thứ ba thay thế cho Dịch vụ, ảnh hưởng đến khả năng của Sharkscan trong việc thực hiện doanh thu liên quan đến Dịch vụ, hoặc cạnh tranh với doanh nghiệp của Sharkscan;

Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập thông tin, máy quét hoặc các phương tiện hoặc giao diện tự động khác không do chúng tôi cung cấp để truy cập Dịch vụ hoặc để trích xuất dữ liệu;

Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người dùng khác mà không được phép;

Cố gắng phá vỡ bất kỳ kỹ thuật lọc nội dung nào mà chúng tôi sử dụng hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ dịch vụ hoặc khu vực nào của Dịch vụ mà bạn không được phép truy cập;

Nhiễm Dịch vụ bất kỳ vi rút, hoặc tài liệu độc hại khác hoặc tấn công Dịch vụ:

Phát triển bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba tương tác với Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;

Chúng tôi có quyền xác định xem việc sử dụng Dịch vụ có vi phạm các Điều khoản hay không

 

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Sharkscan:

Sharkscsan không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Sharkscan sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

 

KHÔNG PHẢI LÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH.

Dữ liệu và Phân tích được cung cấp thông qua Trang web chỉ được cung cấp với mục đích là thông tin tham khảo. Sharkscan không phải là cố vấn tài chính. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​cố vấn tài chính của mình trước khi đưa ra quyết định tài chính dựa trên Dữ liệu hoặc Phân tích. Việc sử dụng Dữ liệu và Phân tích của bạn là rủi ro của riêng bạn. Nếu bạn chọn sử dụng Dữ liệu và / hoặc Phân tích cho bất kỳ mục đích nào, bạn làm như vậy một cách tự nguyện và bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến các hoạt động đó. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi không cung cấp lời khuyên tài chính qua Trang web.

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi giữ tất cả các quyền, bao gồm tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong tất cả nội dung và các tài liệu khác có trên trang web của chúng tôi hoặc được cung cấp liên quan đến Dịch vụ.

Bạn không nhận được giấy phép hoặc quyền sử dụng Dịch vụ nào ngoài những gì được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này.

 

GIỚI HẠN

Trừ khi có yêu cầu khác của pháp luật, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào, hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất sử dụng, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại nào do bạn phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào thu được từ việc sử dụng Dịch vụ.

 

BẢO TRÌ

Chúng tôi có thể tạm ngừng Dịch vụ theo thời gian để bảo trì. Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ mức độ sẵn sàng Dịch vụ cụ thể nào.

 

CHẤM DỨT

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào Dịch vụ ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

 

HOÀN TIỀN

Đối với tài khoản trả phí, chúng tôi đảm bảo sự hài lòng cho tất cả các dịch vụ. Nếu bạn không hài lòng vì bất kỳ lý do gì, chỉ cần liên hệ với chúng tôi trong vòng 3 ngày và chúng tôi sẽ sẵn lòng hoàn lại đầy đủ. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có quyền thu hồi các đặc quyền hoàn tiền (trên cơ sở cá nhân) nếu chúng tôi xác định đã xảy ra việc lạm dụng chính sách này.

 

THAY ĐỔI

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

 

LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Powered by BetterDocs