8. Chi tiết bản cập nhật Sharkscan 0.2.7

Table of Contents

Sửa lỗi

  1. Lỗi các Sharks không thay đổi phần trăm
  2. Lỗi mất tên menu
  3. Lỗi ở màn hình DCA

Tối ưu

  1. Phân trang trong phần lịch sử giao dịch
  2. Hoàn thiện bảng chi tiết tokens
  3. Hiển thị đồng bộ rank trên màn hình Similar Shark
  4. Cập nhật tiếng Anh cho các màn hình
  5. Cài đặt mặc định chart khi vào màn hình

Powered by BetterDocs