Theo Sherlock Communications, gần một nửa người dân Brazil muốn Bitcoin là đồng tiền hợp pháp tại quốc gia, nối bước El Salvador.

Báo cáo từ cuộc khảo sát của Valor Investe cho thấy, có 48% người Brazil ủng hộ Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp tại quốc gia (17% ủng hộ mạnh mẽ, 31% ủng hộ vừa phải). Ngược lại chỉ có 21% người bác bỏ và 30% người tỏ ra thờ ơ về vấn đề này.

Nghiên cứu cho biết: “Người Brazil ủng hộ rất lớn cho việc công nhận tiền điện tử, 56% người ủng hộ cách tiếp cận theo El Salvador, 48% người muốn Brazil áp dụng cách đó.”

Đáng chú ý, người Brazil dường như chỉ tập trung vào Bitcoin, với 92% công nhận nó. Trong khi đó, chỉ có 31% và 30% số người được hỏi biết đến Ethereum và Litecoin.

Trong khi người Brazil có vẻ cởi mở về việc áp dụng Bitcoin, thì người Mỹ lại không cùng quan điểm. Chỉ có 27% người Hoa Kỳ ủng hộ hợp pháp hóa Bitcoin.

https://youtu.be/Re35gYOLNbE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *